25. Máj 2024 o 13:00

Registrácia je potrebná najmä na získanie rádioprijímača, ktorý účastníkovi umožní pohodlne sledovať putovanie, prednášané sprievodné slovo, rozjímania a modlitby.

 Cena za prenájom rádio príjmača je 12€.

znak_farebne_transparent_male_PNG

do začiatku púte

Prečo putujeme

Návšteva 7 kostolov Bratislavy

v stopách svätého Filipa Nériho

silent (1)

Duchovné stíšenie a obnova

Veríme, že kľúčom k naplnenému a šťastnému životu, je priateľstvo s Bohom. Nato, aby sme takéto priateľstvo boli schopní vytvoriť, potrebujeme Boha trochu viac spoznať a zakúsiť jeho pôsobenie a prítomnosť.

people (1)

Chceš zakúsiť Boha a jeho dotyk?

A nato, aby sme ho spoznali, potrebujeme vieru a túžbu tráviť spolu s Ním čas. Potrebujeme stretnúť Boha v našom živote, nechať sa nám dotknúť a zakúsiť jeho pôsobenie, spoznať, ako veľmi nás miluje, aby sme odpovedali na jeho lásku, zmenili zmýšľanie, získali živú vieru, pevnú nádej a horlivú lásku a dary Ducha Svätého.

numbered-information (1)

Ujasnenie svojích priorít

Je cesta, na ktorej hľadáme ducha, to jest pravú autentickú kresťanskú duchovnosť v živom vzťahu k Ježišovi Kristovi. Budeme to robiť presne tak, ako to robieval svätý Filip Neri v Ríme.

mass

Duchovné spoločenstvo Cirkvi

Kráčame spolu ako Cirkev. Ako jedna veľká rodina, ktorá má rovnaký cieľ. Hľadať a nasledovať Krista. Zážitok spoločného kráčania v Cirkvi umocní sv. omša s otcom arcibiskupom Stanislavom v druhom kostole a s otcom biskupom Jozefom v šiestom kostole, ako aj s diecéznymi a rehoľnými kňazmi pôsobiacimi v 7 kostoloch.

7 kostolov motiv

Láska k nášmu mestu

Svätý Filip miloval mesto Rím a láske k Rímu učil aj svoje duchovné deti. Návšteva 7 kostolov Bratislavy nás učí láske k nášmu mestu Bratislava. Povedané slovami G. K. Chestertona: „Vráťme sa k najtemnejším koreňom civilizácie. Nájdeme ich zauzlené okolo nejakého posvätného kameňa alebo okolo posvätnej studne. Ľudia najprv preukazovali úctu k nejakému miestu, potom preň získavali slávu. Nemilovali Rím, pretože bol veľký. Bol veľký, lebo ho milovali.“

Aký je náš príbeh

"Oratórium je bratská jednota veriacich. Už od svojho zrodu sa oratórium orientovalo na rodinný rozhovor o Božom slove a na tichú i hlasnú spoločnú modlitbu. Takto oratórium medzi veriacimi ako v škole pestuje ducha rozjímania a lásku k Božím veciam. Kongregácia oratória je skupina, ktorá bola od začiatku zriadená na to, aby slúžila oratóriu. V kongregácii oratória je vždy na prvom mieste rodinný rozhovor o Božom slove alebo duchovná konverzácia, ktorá nepretržite vyvoláva a živí ducha viery a modlitby, kresťanskej lásky a služby."

(Konštitúcie, 2-7)

Návšteva svätých miest prinášala od počiatkov kresťanstva v srdciach veriacich mnohé duchovné ovocie. V Ríme sa okrem hrobov mučeníkov uctievali aj cenné relikvie, ktoré priniesla z Palestíny do Ríma svätá Helena. Tzv. návštev siedmich kostolov má teda svoje hlboké a starobylé korene. Mimoriadnym spôsobom v Ríme silu takýchto návštev znovu objavil svätý Filip Néri a dal jej charakteristickú pečať. Je to už v poradí štvrtý krát, čo sa vydáme spoločne na túto púť aj v našom meste Bratislave. Tentokrát to bude na vigíliu Turíc. Návštevu sprevádza otec Juraj Vittek.

7

Kostolov

 

Navštívime 7 kostolov v Bratislave.

 

18

Kilometrov

 

Celá púť má 18 kilometrov.

 
 

170

Účastníkov

 

Naposledy sa púte zúčastnilo 170 pútnikov

 
 

10

Dobrovoľníkov

10 dobrovoľníkov sa postaralo o hľadký priebeh akcie